Welkom

De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg (PRV) geeft onafhankelijke adviezen op het brede terrein van de zorg aan de provinciale overheid en derden. De advisering van de PRV is grotendeels gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  

 

Actueel

 

- Nieuwe PRV website gelanceerd

De PRV website is volledig vernieuwd. De structuur en lay-out hebben een eigentijdse vorm gekregen. De content van de bestaande website is selectief overgegaan naar de nieuwe website, en aangepast. In de plannen voor de nieuwe website is een duidelijke andere doelstelling en doelgroep bepaald. Er zijn zorglijnen als thema’s aangebracht waaronder de publicaties sneller terug te vinden zijn. De onderzoekspublicaties zijn vervolgens onderverdeeld in advies, rapport en symposium wat de zoekselectie vereenvoudigd.

- Onderzoeksproject (arbeidsbesparende) innovaties in de ouderenzorg (AbIO)

Een deel van het onderzoek aangaande een inventarisatie van potentieel arbeidsbesparende en kwaliteitsverbeterende innovaties binnen de Limburgse ouderenzorg, is afgerond. De resultaten zijn verwerkt in het rapport 'Innovaties in de ouderenzorg', versie maart 2015. 
Voor meer informatie over de inhoud van het rapport kunt u contact opnemen met de heer dr. Michel Bleijlevens, onderzoeker Universitieit Maastricht/AWO, t 043-3881549, m.bleijlevens@maastrichtuniversity.nl.

 

 
Hoogleraar Ouderenzorg prof. dr. Jan Hamers van de PRV (links)
overhandigt het PRV rapport aan gedeputeerde drs. Peter van Dijk van Zorg en Welzijn, Provincie Limburg.

 

PERSBERICHT                 

Maastricht, 9 maart 2015 

Bundeling innovatiekracht Limburgse ouderenzorg noodzakelijk 

Veel Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) zijn innovatief bezig
om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, maar ze weten te weinig van elkaars activiteiten af.
Hierdoor worden projecten soms tegelijkertijd op verschillende plekken ontwikkeld. De Academische
Werkplaats Ouderenzorg (AWO) bracht vindingen van 26 Limburgse VVT-organisaties in kaart tussen
september 2013 en november 2014. Dit resulteerde in een lijst met 253 innovaties en het rapport
‘Innovaties in de ouderenzorg’, dat onlangs door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid is
overhandigd aan Peter van Dijk, gedeputeerde Zorg en Welzijn van de Provincie Limburg. De provincie
wil samen met de onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool komend najaar
een symposium organiseren om het thema onder de aandacht van professionals in de ouderenzorg
te brengen. Lees meer

 

 

- Taskforce Zuid-Limburg

 

   Agendacommissie Zuid-Limburg

De allerbelangrijkste doelstelling van de samenwerking in Zuid-Limburg is het bevorderen van het welzijn en de welvaart van de huidige en toekomstige inwoners. Kwaliteit is op   alle fronten het centrale motto van het Strategisch Ontwikkelingsprogramma. Lees meer

   Platform Zorg

Het Platform Zorg is ontstaan uit de Stuurgroep Zorg van de Taskforce Zuid-Limburg. Het maakt deel uit van het actieprogramma ‘Een koers voor Limburg’.

Het doel van het Platform Zorg is te werken aan een betere samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders om de zorg efficiënter en effectiever in te zetten. De focus ligt hierbij op lopende en nog te starten initiatieven in de drie sub-regio's (Oostelijke en Westelijke Mijnstreek en Heuvelland) die in het kader van regioregie ontwikkeld zijn of zullen worden.

Partijen die zitting hebben in het Platform Zorg:
Atrium Medisch Centrum Parkstad, CZ, Envida, Gemeente Heerlen, GGD Z-L, Huis voor de Zorg, MeanderGroep Zuid-Limburg, MUMC+, Orbis Medisch en Zorgconcern, Provincie Limburg, Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg, Vebego International, Vivantes Zorggroep, VGZ, ZIO.

Nieuwsbrief oktober 2014
Inhoudsopgave:
1. Bijeenkomst 'Veranderingen in de zorg'
2. Ontwikkelingen en activiteiten in 'Mijn zorg'
3. Kenniscarrousel 'Voor elkaar in Parkstad'
4. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) Zuid-Limburg
5. Ontwikkelingen en activiteiten in 'Anders Beter'
6. Contactgegevens Platform Zorg

Symposium ‘Veranderingen in de zorg; het moet anders en het kan anders’ , d.d. 24-09-2014 te Maastricht.
Op woensdag 24 september j.l. organiseerde het Platform Zorg de bijeenkomst 'Veranderingen in de zorg; het moet ander en het kán anders'. Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers bijgepraat over de veranderingen in de zorg. In de workshop is ingegaan op specifieke situaties in de drie regio's in Zuid-Limburg. Zie nieuwsbrief.